Auteur(e)s
Collaborateur(trice)s

ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᖅ – ᑌᑦᓱᒪᓂᓂᑐᖃᖅ ᐊᕐᕌᒍᕐᓂ ᐊᒥᓱᒐᓴᖕᓂ ᑕᕐᕋᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᓕᕐᐳᖅ ᓇᓗᓀᔭᐅᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓱᓂᓗ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓂᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᑎᓄᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓂᒥᐅᓄᑦ. ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᒥᒍᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᒍᓯᕐᓂᒃ ᐃᓱᒻᒪᐅᓯᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᐃᓯᒪᕗᑦ ᐊᑯᓂᓂᑦ “ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᒍᓯᖓᓂᒃ” -ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᓯᑳᓐᑎᓂᕕᐊᑉ “ᑕᕐᕋ”ᖓ,ᑲᓛᓪᓖᑦ,ᐅᔮᓯᐊ,“ᖁᑦᓯᑐᖅ ᑕᕐᕋᖅ”ᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᒋᒃ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑭᓕᑌᓐᓇᓯᒪᕗᑦ ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑲᔾᔨᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓈᓯᒪᓕᖅᑯᑦ, ᑕᒪᓐᓇ “ᑕᕐᕋ”ᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᑕᐅᓂᖓ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᐅᑎᒋᓚᕿᔭᖓᓂᐅᒃ: ᓯᓚᑎᐊᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᖓ, ᐊᒻᒪᓗ-ᐃᓗᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᖅ-ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖏᓐᓂᑦ (ᐃᓄᐃᑦ, ᓵᒦᑦ, ᑯᔩ ᐊᓪᓓᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ). ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑲᒪᓇᓪᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᓯᓖᑦ ᐁᑉᐯᖏᑦ ᓈᓚᑦᑕᐅᖏᑦᑐᑦ. ᑐᑭᓯᒪᒍᒪᒍᑦᑕ “ᑕᕐᕋ”ᐅᑉ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᓱᒻᒪᐅᓯᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᐃᓚᑰᖕᖏᑐᒥᒃ ᓱᓇᒥᑦᓯᓯᐊᕐᑐᒥᒃ, ᐊᐱᕆᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᐳᒍᑦ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ: ᖃᓄᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑏᑦ (ᐊᔾᔨᖑᐊᑎᑐᑦ) ᑐᑭᓯᒪᒍᑕᐅᓲᒍᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᖅᑯᒌᒃᑯᑏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᐅᔪᑦᓴᐅᒪᖔᑕ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᑎᒌᖕᖏᑐᑦ ᑲᖐᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᖏᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᓯᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒧᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᒐᓗᓗᐊᕐᑐᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᓯᒋᔭᐅᔪᐃᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᕐᑕᐅᒪᓲᑦ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓄᑦ) ? ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐊᐱᖅᑯᑏᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑭᐅᒐᓱᐊᕐᐹᑲ, ᓯᕗᓪᓕᒥ ᑐᑭᓯᒍᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᓇᓗᓀᔭᖅᑳᓱᒍ ᓱᓇᐅᒻᒪᖔᑦ ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᔨᑦᓱᖓ ᐃᓓᓐᓈᕆᖕᖏᑑᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᒐᔭᕐᑐᒥᒃ “ᐃᓓᓐᓈᕆᖕᖏᒪᕆᑦᑐᒥᒃ - ᑕᖏᖃᑦᓯᐊᑐᒥᒃ” ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᕐᓂᖓᑕ.

ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖃᕐᒥᑎᓗᒍ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᖅ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᔭᓴᒥᐅᑎᑐᑦ, ᓄᐊ’ᐅᐃᒥᐅᑎᑐᑦ, ᔭᐸᓃᓯᑎᑐᓪᓗ ᑕᕐᕋᒥᐅᓪᓗ ᓵᒥᑎᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᒍᕗᑦ 14 ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᔦᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ.

Pour télécharger ce livre.

Édition multilingue en inuktitut, mais aussi en français, anglais, russe, norvégien, japonais et sâme du Nord.

Des éditions existent dans 15 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.


Daniel Chartier ᓵᕐᑎᔾ, ᑖᓂᐊᓪ, ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᐸ “ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᓂᖓ ᑕᕐᕋᐅᑉ”? ᓯᓚᖅᑯᓇᖕᖏᑐᑯᑦ ᑐᖕᖓᕖᑦ, Montréal et Rovaniemi (Finlande), Imaginaire Nord et Arctic Arts Summit, coll. «Isberg», 2019, 157 p.

ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕐᑎᑕᐅᒪᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᒥᑦ ᓕᓴ ᕿᓗᖅᑭ ᖁᐱᕐᕈᐅᓗᒻᒧᑦ.

Traduit en inuktitut par Lisa Qiluqqi Koperqualuk.

ISBN 978-2-9233-8536-5