Auteur(e)s
Collaborateur(trice)s

Północ to przestrzeń, którą artyści i pisarze świata zachodniego wyobrażali sobie i przedstawiali od wieków. Sukcesywne nawarstwianie się różnych dyskursów doprowadziło z biegiem czasu do powstania całego zbioru reprezentacji, który autor nazywa „Północą wyobrażoną” - obejmującą obszary Skandynawii, Grenlandii, Rosji czy Dalekiej Północy, a nawet oba bieguny. Tymczasem ludzie Zachodu dotarli na biegun północny zaledwie sto lat temu, co sprawia, że „Północ” jest de facto wytworem podwójnego spojrzenia, z zewnątrz – poprzez reprezentacje pochodzące głównie z Zachodu – i od wewnątrz – ze strony kultur północnych (inuickich, skandynawskich, kri, itd.). W związku z tym, że wyobrażenia zachodnie są często uproszczone, a kultury północne pozostają nadal mało znane, chęć badania „Północy” jako całości prowadzi do dwóch pytań. Po pierwsze, jaka definicja Północy wyłania się z wyobrażeń o niej i sposobów jej przedstawiania? Po drugie, zgodnie z jakimi zasadami etycznymi należy postępować wobec kultur północnych, aby uzyskać ich pełny obraz i nie pominąć zwłaszcza tych społeczeństw, które zostały zmarginalizowane przez Południe? Niniejszy tekst przedstawia odpowiedzi na powyższe pytania podejmując, w pierwszej kolejności, próbę zdefiniowania „Północy wyobrażonej”, a następnie proponując wielowymiarowy program mający na celu odkrywanie i ukazanie złożoności kulturowej Arktyki.

Z francuskiego przełożył Michał Obszyński we współpracy z Martą Ścisło.

Wydanie wielojęzyczne w języku polskim, a także francuskim, szwedzkim, angielskim, północnosaamskim, inuktitut i estońskim.

Tekst przetłumaczony na 15 języków Północy. Każde wydanie zawiera inny zestaw 7 wersji językowych w celu ukazania różnorodności języków Północy i Arktyki.

Wydanie w języku polskim opublikowane we współpracy z Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, do którego kierujemy słowa podziękowania.


Aby pobrać tę książkę.


Traduit en polonais par Michał Obszyński et Martą Ścisło.

Édition multilingue en polonais, mais aussi en français, en suédois, en anglais, en sâme du Nord, en inuktitut et en estonien.

Des éditions existent dans 16 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.

Publié en collaboration avec l'Université de Varsovie.